Pomáhají

Kde ti pomohou

Ať už nadace nebo organizace tam naleznete v případě potřeby pomoc. Občas nastane chvíle, kdy někdo potřebuje pomoct. Zde naleznete seznam nadací nebo organizací zabývající se pomoci zrakově oslabením osobám.

Co je to nadace?

Nadace (angl. foundation, něm. Stiftung) je podle českého práva účelové sdružení majetku, zřízené zakladatelem k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Její název musí obsahovat slovo „nadace“ a zpravidla také označení, poukazující na její účel.

zobrazit více

Co je to  organizace?

Organizace (z řeckého ὄργανον, což znamená nástroj) může být formální skupina lidí se společnými cíli, jako organizace se také označuje vlastní činnost (tj. organizování). Organizací existuje více typů podle účelu, ke kterému byly založeny.

Nadace Leontínka

Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem.

přejít na stránku

Světluška

Projekt nadačního fondu Světluška od roku 2003 pomáhá žít ve tmě zrakově postiženým dětem, dospělým i seniorům. Do projektu se zapojilo už více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Světluška je pořadatelem velkého množství různých akcí. Známé jsou zejména Koncerty pro Světlušku. Jejich výtěžek putuje na granty na asistenci, do vzdělávání či na speciální pomůcky jak lidem se zrakovým postižením, tak organizacím, které pro ně zajišťují péči a služby po celé České republice. Republikou také křižuje známý černý autobus s Kavárnou Potmě. Zájemci si tu mohou vyzkoušet, jaké to je, žít ve tmě, a zároveň se nechají obsloužit nevidomými kavárníky.

přejít na stránku

Ústecká
komunitní
nadace

Umožnit mládeži se zrakovým postižením rozvoj dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich šance pokračovat ve studiu na středních a vysokých školách. Poskytnout, zrakově postižené mládeži příležitost, aby mohla naplno rozvíjet svůj osobnostní potenciál a získávat znalosti a dovednosti rozšiřující jejich možnosti pro budoucí uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

přejít na stránky

Nadace profesora
Vejdovského

Nadace nese jméno světově uznávaného očního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Pomáháme překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Stejně jako prof. Vejdovský se snažíme dělat vše pro to, aby nevidomí a slabozrací mohli žít důstojný život. Zároveň usilujeme o prevenci vzniku závažných očních onemocnění a jejich léčbu nákupem nejmodernějších lékařských přístrojů. Pomáháme jednotlivcům i organizacím a rodinám. Každý Váš dar je do poslední koruny věnován na zdolání každodenních překážek a na nejlepší dostupnou péči o zrak. Nadace tak pomohla již tisícům dětí a dospělých po celém území České republiky.

přejít na stránku

Nadace Eda 

Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče, a to již od roku 1990. Působíme ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáháme ve 260 rodinách. Jsme odborníky na péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami a rozvoj jejich dovedností. Vydáváme publikace a zpravodaj, vyvinuli jsme aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky na tabletech, vzděláváme rodiče i další specialisty. Víme, jak rozvíjet dítě pomocí hry. EDA také provozuje krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60 pro rodiny, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Linka slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize.
Naše služby jsme v roce 2015 rozšířili o Speciálně pedagogické centrum EDA.

přejít na stránku

Nadace Dagmar a Václava Havlových “VIZE”

Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.

přejít na stránku

Nadační fond manželů
Livie a Václava Klausových 

Pomáhá spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou je především podpora různých forem vzdělávání. Nadační fond chce pomáhat také těm jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci.

přejít na stránky

Okamžik

Jsme pražská nezisková organizace, která již od roku 2000 pomáhá lidem se zrakovým postižením v různých oblastech jejich života prostřednictvím dvou státem registrovaných sociálních služeb a dalších projektů. Náš záměrně nepočetný tým vidících i nevidomých lidí spojuje chuť vymýšlet a realizovat projekty pro lidi se zrakovým postižením.

Od roku 2004 provozujeme pro nevidomé největší akreditované dobrovolnické centrum. Dále poskytujeme odborné sociální poradenství, pořádáme besedy a vydáváme knihy a jiné publikace související se zdravotním postižením.

V rámci dalších našich projektů organizujeme doprovázení a asistenci nevidomým dětem, nabízíme podporu nevidomým rodičům při vzdělávání jejich dětí a propagujeme uměleckou tvorbu lidí se zrakovým postižením.

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

přejít na stránky

SONS

Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. Ačkoli je pro takto postiženého člověka těžké orientovat se doma, natož na ulici, ačkoli je pro něj obtížné samostatně se najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro něj takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem, natož pracovat v zaměstnání, může se to naučit dělat. Asi ne sám a možná ne úplně snadno. Ale může! A my jsme zde proto, abychom jemu i jeho blízkým při tom pomohli.

přejít na stránky

Organizace nevidomých z.s.

Organizace nevidomých je zapsaný spolek (z.s.), který byl vytvořen jako výraz svobodné vůle členů vyvíjet činnost ve prospěch nevidomých a slabozrakých osob. Obhajuje jejich práva, potřeby a zájmy. Sdružuje nevidomé a slabozraké osoby, poskytuje jim služby tak, aby bylo dosahováno maximální možné míry rovnocennosti těchto osob se zdravou veřejností. Spolek působí v celé ČR, převážně však v Kraji Vysočina. Hlavním cílem organizace je zmírnit negativní omezení způsobené zrakovým postižením.

přejít na stránku

Lorm

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou.
Hluchoslepým lidem poskytujeme registrované sociální služby:
odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby. Pořádáme týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další

přejít na stránku

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku

Poskytuje komplexní speciálně pedagogické, psychologické a sociální poradenství rodinám se zrakově postiženým dítětem a metodickou pomoc učitelům škol s integrovanými zrakově postiženými žáky.

přejít na stránku

TyfloCentrum

Naším posláním je poskytovat služby sociální prevence a služby sociální péče pro nevidomé a slabozraké občany a občany s kombinovaným postižením (zrakovým a jiným). Usilujeme o to, umožnit lidem se zrakovým postižením vést samostatný a nezávislý život. Uživatele služby podporujeme ve společenském, pracovním a kulturním uplatnění.

přejít na stránku

#Nevidíš #Uslyšíš

Sdílet článek